Primarni tretman

Svrha primarnog tretmana vode, takođe poznatog i kao predtretman, je uklanjanje velikih čestica nečistoće, kao i taloživih i čvrstih suspendovanih materija iz vode. Veće čestice se uklanjaju filtracijom, dok se taložive čestice i masti uklanjaju u flotacionom tanku. Proces flotacije dozvoljava da se zagađenje ukloni fizičkim i fizičko-hemijskim putem. To znači sa ili bez dodavanja koagulanta i flokulanta.

Više o pojedinačnim koracima:

 

Aqua primarni tretman


Primarni tretman vode