Denitrifikacija

Denitrifikacija otpadne vode predstavlja konverziju nitrata (NO3-) u gasoviti azot (N2). Ovaj proces se takođe odnosi na uklanjanje nutrijenata. Prednost denitrifikacije je u tome što smanjuje potrebnu količinu kiseonika za razlaganje organskih jedinjenja u aeracionom bazenu.

AQUA (denitrifikacija otpadne vode) nudi dva sistema za denitrifikaciju:

Simultana denitrifikacija

Uz simultanu denitrifikaciju otpadne vode, aeracija u aeracionom tanku se prekida da bi mogao da se odigra proces denitrifikacije otpadne vode. Ovim je dozvoljeno korišćenje jednog kombinovanog bazena.

Paralelna denitrifikacija

Da bi paralelna denitrifikacija otpadne vode bila moguća, voda se prvo odvodi na drugu lokaciju. To može biti drugi bazen ili druga zona istog bazena. Prednost ovog sistema je u tome što je moguće kontinualno ispuštanje uz maksimalno iskorišćenje.

Denitrifikacija