Odvajanje efluenta

mulj 1

Filtracija

AQUA’s MBR - BioBrane® – filtracioni sistem (otpadna voda odvajanje efluenta). BioBrane® je kompaktni sistem koji radi pri visokim koncentracijama mulja. S obzirom da se koriste visoke koncentracije bakterija, sistem se može napraviti kompaktnim. Dodatno, dobija se efluent veoma visokog kvaliteta filtriranjem kroz membrane.

Flotacija

AQUA’s BioFlot® sistem odvaja bakterijske kolonije i može održavati visoke koncentracije bakterija tako da mali bazeni budu dovoljni. BioFlot® je praktično neosetljiv na filamentozne bakterije i stoga idealan za otpadne vode bogate rastvorenim zagađenjem, kao u industriji mleka, sokova, piva i krompira, prerade voća i povrća. Prednost ovog sistema je visok procenat suve materije u izdvojenom mulju, što smanjuje troškove odlaganja mulja.

 

Sedimentacija

Bakterije se takođe mogu odvojiti taloženjem (sedimentacijom). Sedimentacija se može primeniti u aeracionom tanku: AQUA’s SBR sistem BioArt®, ili odvojenim prečišćivačem: AQUA’s BioClar®.

 

 

mulj 2

mulj3