Curieau®

Curieau sistem 1


AQUA’s Curieau® sistem (ponovna upotreba otpadne vode) je razvijen kao sistem za proizvodnju ili ponovnu upotrebu otpadne vode iz biološkog predtretmana otpadne vode. Procesna voda se može koristiti za tornjeve za hlađenje, za pranje ili za druge sekundarne sisteme, bez direktnog kontakta sa krajnjim proizvodom.
Ne samo da ponovnom upotrebom otpadne vode smanjuje ekološki otisak kompanije, ono takođe doprinosi zelenijoj slici. Ponovna upotreba otpadne vode je najbolji korak za regione u kojima postoji nestašica vode.

Curieau sistem 2

The Curieau® system

Curieau® sistem (ponovna upotreba otpadne vode) se sastoji iz sledećih procesnih koraka:

  • Filtracija grubih materija: ovaj prvi esencijalni korak u tretmanu uklanja sve zaostale čvrste supstance u efluentu  iz postojećeg biološkog tretmana otpadne vode. Ovi filteri se mogu koristiti kao jednostruki ili višestruki sistemi (npr. peščani filtri i pesak-antracit filtri).

 

Curieau sistem 3

  • Oksidacioni tank:  drugi korak obezbeđuje oksidaciju bilo kakvih rezidualnih polimera upotrebom jakog oksidacionog sredstva da bi se sprečio bilo kakav njihov uticaj na dalji proces.
  • Filter sa aktivnim ugljem: za uklanjanje reziduala hlora nakon oksidacionog tanka, voda se propušta kroz filter sa aktivnim ugljem.

 

Curieau sistem 4

  • Ultramembranska filtracija (UF): umesto upotrebe oksidacionog tanka i filtera sa aktivnim ugljem, UF se može implementirati kao jedan predtretman visokog standarda za reverznu osmozu. UF može takođe biti deo sistema membranskog reaktora (MBR). UF čini prvi korak u stvaranju multi-barijera za patogene.
  • Instalacija reverzne osmoze: voda se propušta kroz specijalne membrane. Obzirom da samo molekuli vode mogu da prođu kroz ove membrane, monovalentni joni i bakterije bivaju odvojeni.
  • Marble filter: ovaj filter vraća tvrdoću vodi, čineći je manje korozivnom.
  • UV dezinfekcija: poslednji korak u proizvodnom procesu ubija sve zaostale bakterije da bi se sprečio biološki rast u distributivnoj mreži.

 

                                      AQUA ponovna upotreba otpadne vode

 

Curieau sistem 5