Ispuštanje otpadne vode u kanalizaciju

Ispustanje otpadne vode u kanalizaciju - EMACS d.o.o.
Ispustanje otpadne vode i kanalizaciju

Ispuštanje otpadne vode u kanalizaciju

Ispuštanje otpadne vode u kanalizaciju. Industrije, a posebno industrija hrane, je u obavezi da osigura da otpadna voda iz procesa proizvodnje može biti ispuštena u kanalizaciju bez sporednih efekata. Veće čestice i masti mogu začepiti kanalizacione cevi utičući tako na domaćinstva i druge objekte koji koriste istu kanalizaciju. Troškove čišćenja preuzima strana odgovorna za nastali problem.

Minimalne mere moraju biti preduzete pri ispuštanju otpadne vode u kanalizaciju da bi se sprečilo začepljavanje kanalizacije. Ove mere ubrajaju od korišćenja rešetki i sita, u kombinaciji sa elementarnim statičkim hvatačem masti, do sistema koji uklanjaju između 60 i 80 % polutanata.
Strana koja ispušta zagađenu vodu se obično drži odgovornom za zaostalo zagađenje u vodi. U zavisnosti od strukture i cene, nudimo vam različite sisteme ili jedinice.

Ponuđena rešenja ispuštanja otpadne vode u kanalizaciju su:

  • -    Statični hvatač masti.
  • -    Sistemi filtera za uklanjanje grubih čestica.
  • -    Flotaciona jedinica za uklanjanje masti, taloživih i suspendovanih čestica.
  • -   Flotaciona jedinica sa sistemom doziranja koagulanta i flokulanta za uklanjanje emulzija, pored masti, taloživih i suspendovanih čestica.

Ispuštanje otpadne vode u kanalizaciju

 

Ispustanje otpadne vode u kanalizaciju