Tercijarni tretman

tercijarni 1

U tercijarnom tretmanu se odvajaju plutajuće i koloidne čestice koje mogu zaostati u efluentu nakon primarnog i sekundarnog tretmana.

AQUA (tercijarni tretman otpadne vode) nudi različite tehnike za uklanjanje ovih nečistoća:

1.    Curieau®

2.    Taloženje - Tokom taloženja, rastvorene neorganske supstance bivaju imobilisane pomoću hemijskih reakcija. Na primer, za uklanjanje fosfata (PO43-) i sulfida (S2-) upotrebom oksida gvožđa i/ili aluminijuma.

3.    Oksidacija - Perzistentni polutanti se mogu razložiti, ili prevesti u biodegradabilna jedinjenja ili jedinjenja koja se lakše uklanjaju, pomoću jakih oksidanata.

4.    Adsorpcija - Određene supstance se mogu ukloniti adsorpcijom na aktivnom uglju.

5.    Jonska izmena Štetni joni koji se teško uklanjaju se zamenjuju bezopasnim jonima. Jonski izmenjivač se zasiti posle nekog vremena. Nakon čišćenja, koncentrovani rastvor sa štetnim jonima zaostaje.

6.    Dezinfekcija

Tercijarni tretman otpadne vode