Flotacija (DAF)

AQUA je razvila vrhunski sistem flotacije (DAF) otpadne vode. Flotacijom pomoću rastvorenog kiseonika (eng. Dissolved Air Flotation – DAF), mogućnost isplivavanja čestica na površinu raste spajanjem čestica sa mikroskopskim balončićima vazduha. Ovo rezultuje formiranjem plutajućeg sloja na površini vode koji se može lako ukloniti. AQUA (flotacije (DAF) otpadne vode)  sistem za tretman industrijskih otpadnih voda nudi dva različita tipa flotacionih jedinica koji mogu biti opremljeni sistemom za automatsko uklanjanje sedimenta sa dna bazena:

DAFINCI serija

DAFINCI je jedinica koja zahteva malo održavanja a generiše ekstremno suv mulj iz flotacionog sloja, i pogodan je za visoko zagađene i/ili masne vode. Standardna oprema ima kapacitet i do 315 m3/sat (1.050 GPM).

FH serija

FH seriju karakteriše veliki kapacitet u kompaktnoj jedinici. Dostupni su u kapacitetima do 565 m3/sat (2.500 GPM).

AQUA (flotacije (DAF) otpadne vode) obe serije (FH i DAFINCI), mikroskopski balončići vazduha se stvaraju snižavanjem pritiska u vodi zasićenoj kiseonikom, od pritiska 4-6 Bar pa do atmosferskog pritiska u flotacionom tanku. Zato će prvi deo tretirane vode iz flotacionog tanka biti pod pritiskom u posebnom sudu ili korišćenjem recirkulacione pumpe. Zasićena voda se zatim vraća na dno flotacione jedinice. Razlika u pritisku stvara željene mikromehuriće.

 Flotacija

AQUA flotacije (DAF) otpadne vode